• Polski
 • Poduszka Rehabilitacyjna

  Bezpieczeństwo

  Ochrona danych

  Dane osobowe przekazywane przez naszych klientów są przetwarzane wyłącznie przez firmę: CORPO SANO

  Wszystkie powierzone nam dane osobowe(w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail) będą przetwarzane wyłączenie w celach realizacji zamówień oraz przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych przez firmę CORPO SANO(jeżeli wyrazisz zgodę).

  Powierzone nam dane są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa:

  1. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  2. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)