• Polski
 • Poduszka Rehabilitacyjna

  Prawa autorskie

  Prawa autorskie
  © Prawa autorskie firmy CORPO SANO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, obrazy, grafiki, animacje, filmy wideo, pliki dźwiękowe i inne obiekty, jak również ich rozkład na stronie, podlegają prawu autorskiemu i innym ochronnym przepisom prawa. Ustawą o prawach autorskich. art. 190a § 2 kodeksu karnego. Treści niniejszej strony nie można kopiować w celach komercyjnych, rozprowadzać, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CORPO SANO. Ilustracje użyte na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim osób trzecich.

  Znaki towarowe
  Wszystkie znaki towarowe na niniejszej stronie podlegają ochronie prawnej znaków towarowych firmy CORPO SANO. Dotyczy to w szczególności marki, znaków logo i symboli.

  Gwarancje, Odpowiedzialność
  Firma CORPO SANO tworzy i aktualizuje treść przedstawianą na niniejszej stronie z największą możliwą starannością. Niemniej nie dajemy żadnej gwarancji, że przedstawiona treść jest dokładna, aktualna i kompletna. W zakresie dopuszczonym przez prawo wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek użytkowania niniejszej strony internetowej. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku utraty życia, obrażeń cielesnych i uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku szkody spowodowanej przez celowe lub wynikłe z rażącego zaniedbania naruszenie obowiązku przez firmę CORPO SANO. Firma CORPO SANO nie przyjmuje odpowiedzialności za techniczną funkcjonalność(w szczególności brak wirusów) ani treść stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się na tej stronie.

  Licencje
  Firma CORPO SANO chce oferować Państwu innowacyjną stronę zawierającą wiele informacji. Własność intelektualna treści publikowanych na tej stronie jest chroniona, włącznie z patentami, markami i prawami autorskimi. Poprzez tę stronę nie są udzielane żadne licencje na użytkowanie własności intelektualnej firmy CORPO SANO lub osób trzecich, o ile nie napisano inaczej.